Algemene voorwaarden

ONDERNEMINGSGEGEVENS

De verkoper: DORIEN THIELS
Maatschappelijke benaming : Stitch Perfect by Dora
Contactpersoon: Dorien Thiels
Adres maatschappelijk zetel: Wilgenstraat 11, 2250 Olen
Telefoon: +32494278437
E-mail: info@stitchperfectbydora.be
Ondernemingsnummer: BE 0734.445.101

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

De elektronische webwinkel van ‘Stitch Perfect by Dora’, eigendom van Dorien Thiels, met maatschappelijke zetel te Olen (België), Wilgenstraat 11, BTW BE 0734.445.101, (hierna ‘Stitch Perfect by Dora’) biedt haar klanten de mogelijkheid om handgemaakte kleding en accessoires online aan te kopen. Eveneens worden er inschrijvingen voor workshops en cursussen online aangeboden.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Stitch Perfect by Dora.
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

ARTIKEL 2: PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

ARTIKEL 3: AANBOD

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Stitch Perfect by Dora is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Stitch Perfect by Dora is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Stitch Perfect by Dora.
Stitch Perfect by Dora is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Indien blijkt dat een bepaald aangeboden product niet meer (voldoende) voorradig blijkt, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gebracht. In samenspraak wordt beslist of de volledige bestelling, of een gedeelte van de bestelling geannuleerd wordt en hoe er wordt omgegaan met de eventuele terugbetaling van het geannuleerde deel van de bestelling. Dit kan gaan over een geldelijke terugbetaling of het uitschrijven van een waardebon ter waarde van het geannuleerde deel van de bestelling.

Let wel. Indien er door voorraadtekort (of andere reden) een deel van de bestelling geannuleerd wordt en hierdoor het totaal van de gefactureerde goederen niet meer hoger is dan 99€ (grenswaarde: ‘gratis verzending’) worden de initiële verzendkosten terug in rekening gebracht van de klant.

ARTIKEL 4: ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Stitch Perfect by Dora. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of kunnen afgehaald worden in onze winkel.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via kredietkaart
• via bankkaart
• via overschrijving
• contant bij afhaling in het naaiatelier

ARTIKEL 5: LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding is het transport en de levering van de goederen bij de Koper niet inbegrepen in de vermelde prijs. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

ARTIKEL 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Stitch Perfect by Dora. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Stitch Perfect by Dora te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 7: SANCTIES VOOR NIET-BETALING

In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen, met een minimum van 25 euro per factuur.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden.
Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

ARTIKEL 9: GARANTIE

• Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
• Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
• Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Stitch Perfect by Dora.
• Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 10: HERROEPINGSTERMIJN

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan Stitch Perfect by Dora mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
In geval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en in de originele verpakking, helemaal volledig, in onbeschadigde staat, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, op eigen risico en kosten terugsturen naar Stitch Perfect by Dora, Wilgenstraat 11, 2250 Olen, België
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Zullen in geen geval worden teruggenomen:
• gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
• artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
• artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
• artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
Voor workshops en cursussen geldt eveneens een herroepingsperiode tot maximum 14 dagen na inschrijving. Echter het herroepingsrecht van workshops en cursussen vervalt 7 kalenderdagen voor de aanvang van de aangekochte workshop of cursus.

ARTIKEL 11: OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

ARTIKEL 12: PRIVACY

Stitch Perfect by Dora verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Stitch Perfect by Dora toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Stitch Perfect by Dora uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat aan te vragen op het hierna vermelde adres: info@stitchperfectbydora.be.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Stitch Perfect by Dora heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Stitch Perfect by Dora respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Stitch Perfect by Dora ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Stitch Perfect by Dora maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
Stitch Perfect by Dora houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@stitchperfectbydora.be

ARTIKEL 13: AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Stitch Perfect by Dora om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 14: KLANTENDIENST

De klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32494278437, via e-mail op info@stitchperfectbydora.be of per post op het volgende adres:
Stitch Perfect by Dora
Wilgenstraat 11
2250 Olen
België

ARTIKEL 15: WIJZIGING VOORWAARDEN

Stitch Perfect by Dora kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 16: BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en enkel de Rechtbanken van Antwerpen, Afdeling Turnhout zijn bevoegd.